preloader

Användarvillkor

Användarvillkor

  •      
  • Publicerad :

Ansvarsfriskrivning på denna webbplats

Vår webbplatsfriskrivning är utformad för att skydda dig, våra användare, från eventuellt juridiskt ansvar vi kan ha i samband med innehållet på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till denna ansvarsfriskrivning och avsäger dig alla anspråk som du kan ha mot oss i samband med innehållet på vår webbplats.

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast i allmänna informationssyfte. Den är inte avsedd att vara juridisk eller professionell rådgivning och bör inte förlitas på som sådan. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av innehållet på vår webbplats, och vi tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats, och vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår som ett resultat av att ha tillgång till eller använda någon länkad webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna ansvarsfriskrivning när som helst utan föregående meddelande. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att en sådan ändring har gjorts, bekräftar du att du accepterar den reviderade ansvarsfriskrivningen.

1. Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren nedan. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats.

2. Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan genom att uppdatera den här sidan. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar.

3. Innehållet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

4. Denna webbplats använder cookies för att övervaka surfpreferenser. Om du tillåter att cookies används kan följande personliga information lagras av oss för användning av tredje part: Se Cookies policy

5. Varken vi eller någon tredje part ger några garantier eller garantier för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

6. Din användning av all information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det ska vara ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

7. All information på denna webbplats publiceras i god tro och endast i allmänt informationssyfte. Vår webbplatsfriskrivning ger inga garantier om fullständigheten, tillförlitligheten och riktigheten av denna information. Alla åtgärder du vidtar med avseende på informationen du hittar på denna webbplats sker helt på egen risk. Vår webbplatsfriskrivning kommer inte att vara ansvarig för några förluster och/eller skador i samband med användningen av vår webbplats.

Från vår webbplats kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till sådana externa webbplatser. Även om vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till användbara och etiska webbplatser, har vi ingen kontroll över innehållet och karaktären på dessa webbplatser och länkarna till andra webbplatser innebär inte en rekommendation för allt innehåll som finns på dessa webbplatser. Var också medveten om att när du lämnar vår webbplats kan andra webbplatser ha andra integritetspolicyer och villkor som ligger utanför vår kontroll. Var noga med att kontrollera integritetspolicyn för dessa webbplatser samt deras "Användarvillkor" innan du ägnar dig åt något företag eller laddar upp information.

GDPR-villkor

General Data Protection Regulation (GDPR) är en uppsättning förordningar som EU:s medlemsstater måste implementera för att skydda digital datas integritet. Förordningen är även känd som EU 2016/679. Förordningen antogs den 14 april 2016 och trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter 1995 års dataskyddsdirektiv. GDPR anger strikta regler om hur personuppgifter ska samlas in, användas och skyddas. Det ger individer rätten att veta vilka personuppgifter som samlas in om dem, rätten att få dessa uppgifter raderade och rätten att invända mot användningen. Om du är företagare måste du se till att du följer GDPR. Detta innebär att se till att du har de rätta villkoren på plats för din webbplats och dina appar. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom några av de viktigaste punkterna som du behöver inkludera i dina GDPR-villkor. I slutet av detta inlägg kommer du att ha en god förståelse för vad som måste ingå i dina villkor för att följa GDPR.
GDPR – Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att följa GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Nedan följer en sammanfattning av de personuppgifter vi samlar in:

-Namn
-Kontaktinformation (e-post, telefonnummer, postadress)
-IP-adress
-Information om ditt besök på vår webbplats (visade sidor, klickade länkar etc.)
-Betalningsinformation (om du gör ett köp på vår hemsida)

Vi samlar in denna information för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke.

GDPR – Hur använder vi dina personuppgifter?

General Data Protection Regulation (GDPR) är en förordning inom EU inom dataskyddsområdet. Det ersätter dataskyddsdirektivet 95/46/EG som infördes 1995. GDPR antogs den 14 april 2018 och trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter av personuppgiftsansvariga och processorer inom EU. GDPR gäller för alla företag som behandlar personuppgifter om individer i EU, oavsett om företaget är baserat inom eller utanför EU.

Enligt GDPR måste alla personuppgiftsansvariga utse en dataskyddsombud (DPO), och måste implementera riskhanteringsprocesser och upprätta en incidentresponsplan. Dessa är avsedda att hjälpa organisationer att hantera dataintrång, skydda EU-medborgares personuppgifter och följa principerna om dataminimering och integritet genom design.

Enligt GDPR har individer flera rättigheter med avseende på sina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till sina personuppgifter, rätten att få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) och rätten att invända mot behandling av sina personuppgifter. Organisationer som behandlar personuppgifter måste lämna ut viss information till individer vars uppgifter de behandlar, inklusive deras kontaktuppgifter, för vilka ändamål de behandlar uppgifterna och om de har för avsikt att överföra uppgifterna till tredje part.

GDPR – Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Som du kanske är medveten om trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Denna förordning anger strikta regler om hur personuppgifter ska samlas in, användas och skyddas.

Vi tar dataskydd på allvar och har alltid strävat efter att uppfylla de högsta standarderna när det gäller att skydda våra kunders personliga information. Med GDPR nu i kraft har vi gjort några ändringar i våra processer och procedurer för att säkerställa att vi följer den nya förordningen.

I synnerhet har vi uppdaterat vår integritetspolicy för att ge mer information om hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att ta dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy så att du kan förstå vårt engagemang för att skydda din personliga information.

Om du har några frågor om GDPR eller vår sekretesspraxis, tveka inte att kontakta oss genom att använda kontaktformuläret.

Vilka är dina rättigheter enligt GDPR?

Det är viktigt att veta vilka rättigheter du har enligt GDPR så att du kan vara säker på att dina personuppgifter skyddas.

Rätt till tillgång – Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter när som helst. Detta inkluderar rätten att begära en kopia av dina personuppgifter, samt rätten att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att bli bortglömd – Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Detta inkluderar situationer där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in, eller där du har återkallat ditt samtycke för användningen av dem.

Rätt att invända – Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detta inkluderar situationer där du tror att dina personuppgifter behandlas olagligt eller där du motsätter dig att de används för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan överföra dem till en annan enhet. Denna rätt gäller endast under vissa omständigheter, till exempel när behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller på ett avtal.

GDPR – Delar vi dina personuppgifter med någon annan?

Vi tar din integritet på allvar. Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter med någon tredje part, såvida det inte krävs enligt lag.

Om du har några frågor om hur vi skyddar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

GDPR – Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att personuppgifter inte sparas längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Det innebär att organisationer måste ha ett system för regelbunden granskning och radering av personuppgifter som inte längre behövs.

Det finns dock några undantag från denna regel, till exempel när data måste sparas för lagliga eller regulatoriska ändamål. I dessa fall kommer uppgifterna att sparas under den minsta tid som krävs enligt lag eller förordning.

Organisationer måste också ta hänsyn till individens rätt att få sina uppgifter raderade under vissa omständigheter. Denna rättighet är känd som "rätten att bli bortglömd" och den gäller när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ursprungliga syftet, individen drar tillbaka sitt samtycke eller det finns andra legitima skäl för radering.

Om du har några frågor om hur länge vi sparar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss så ger vi gärna mer information.

GDPR – Hur kan du kontakta oss angående dina personuppgifter?

Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktformuläret.

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och i enlighet med lagen. Observera att vi kan behöva verifiera din identitet innan vi kan åtgärda din begäran.

Användarvillkor